Необходимите документи за започване на строителни дейности са:

1. Нотариален акт (копие) – Необходимо е да бъде уредена собствеността върху земята, на която ще се строи. Трябва да са извадени всички документи, уреждащи тази собственост – нотариален акт, разделителен протокол или отстъпено право за строеж.

2. Скица за недвижим имот от действащ регулационен и кадастрален план – услугата се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида и (експресна, бърза, обикновена). Необходими документи:

  • заявление по образец,
  • копие от документ за собственост,
  • удостоверение за наследници (ако е необходимо).

3. Скица с указан начин на застрояване (виза) – визата е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на Електроразпределение, Водоснабдяване и канализация и др. На нея са означени съществуващите сгради и постройки в поземления имот и в съседните му имоти и са нанесени линиите на застрояване и допустимите височини. Посочват се показателите на застрояване – плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване, максимално допустима височина на сградата.

Услугата се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 14 дни в зависимост от вида услуга (експресна, бърза, обикновена). Необходими документи:

  • заявление по образец,
  • копие от документ за собственост,
  • скица от действащ регулационен план,
  • мотивирано предложение (ако е необходимо).

4. Предварителен договор с електроразпределителното дружество – сключва се предварителен договор за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната мрежа. Въз основа на искане за проучване дружеството определя техническите параметри на бъдещото присъединяване: предоставяна мощност, категория по осигуреност на електроснабдяването, ниво на напрежение, брой на фазите в мястото на присъединяването.

5. Предварителен договор с ВиК дружеството – сключва се предварителен договор за присъединяване на недвижими имоти и потребители на услуги към водоснабдителните и/или канализационните системи. Дружеството издава изходни данни за проектиране в процеса на предварително проучване и уточняване на техническите условия за присъединяване със сградни водопроводни и/или канализационни отклонения от общите водоснабдителни и/или канализационни мрежи. Посочени са всички налични данни за известните водопроводни и/или канализационни мрежи, трасета, диаметри, материали, от които са изградени, напор и други специфични данни, необходими за проектирането.

6. Геодезическо заснемане на парцела – служи за основа на проектирането на сградата. Геодезическото заснемане се извършва на мястото на парцела и е необходима скица на имота, отнема една до две седмици. То съдържа всички теренни и ситуационни елементи в и около конкретния имот – терен, съществуващи сгради и съоръжения, налична инфраструктура и комуникационни връзки. Трябва да получите в писмен и цифров вид геодезичното заснемане с нанесени данни от регулационния план – за определяне на необходимите отстояния, ограничителни линии на застрояване, вертикални котировки и др.

Забележка: В някои случаи може да се наложи и изработване на Доклад за геоложките и хидрогеоложките условия на терена.